بارگیری و تخلیه

شرکت حمل و نقل بین المللی و سراسری سوربن ترابر خزر خدمات بارگیری و تخلیه را به شکلی کامل و با توضیحاتی که در زیر به آن پرداخته شده است به مشتریان گرانقدر خود ارائه می دهد این خدمات شامل 

بارگیری و تخلیه
بارگیری و تخلیه

تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر

تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی

تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر

تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر

تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی

download almost uapkmod here | the best resources android apps on uapkmod.com